Valutasikring i norske selskaper

Valutasikring i norske selskaper

Bernt Arne Ødegaard og Øystein G Børsum

Siste års svingninger i verdens valutamarkeder har igjen påpekt at mange norske bedrifter er følsomme for endringer i valutakurs, både i positiv og negativ retning. Et naturlig spørsmål er bedrifters muligheter for å beskytte seg mot slike svingninger, og hva norske foretak faktisk gjør for å sikre seg. I denne artikkelen oppsummeres resultatene av en større spørreundersøkelse gjennomført av Norges Bank sommeren 2004. Undersøkelsen var fokusert på bruk av valutaderivater, men stilte også mer generelle spørsmål rundt sikring.

Resultatene fra norske foretak er svært like resultatene fra tilsvarende internasjonale undersøkelser. Nesten alle selskap med valutaeksponering bruker en eller flere former for valutasikring. Derivater er den vanligste formen for valutasikring, men også naturlige sikringsformer er mye brukt. De fleste selskapene benytter flere teknikker. Selskaper som ikke bruker valutasikring begrunner dette hovedsakelig med liten eksponering eller at selskapet har tilstrekkelig finansiell styrke til å tåle valutasvingninger. De fleste selskapene har en valutastrategi som er forankret i ledelsen eller i styret. En høy andel av selskapene forsøker å måle sin valutaeksponering. Større selskaper bruker mer derivater. Bruken av valutaderivater er i høy grad rettet inn mot kortsiktig sikring. Ut over omfanget av naturlige sikringsteknikker - som har effekt også på lang sikt - er selskapene sårbare for langsiktige trender i valutakursen. Undersøkelsen kan ikke utelukke at selskapene har et aktivt forhold til hvordan slike trender kan påvirke deres konkurransesituasjon, men det er grunn til å advare mot at et kortsiktig fokus på sikring kan overskygge de langsiktige, strategiske eksponeringer.

Artikkelen som en pdf fil.

I tillegg til artikkelen kan de spesielt interessert se en detaljert oversikt over spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen, sammen med svarprosenter: pdf fil