Evaluering av aktiv fondsforvaltning

B. Espen Eckbo og Bernt Arne Ødegaard

Publisert i Praktisk Økonomi og Finans, 2015

Artikkelen gir en kortfattet oversikt over metoder for empirisk evaluering av porteføljeavkastning og aktiv fondsforvaltning. Metodene illustreres ved hjelp av avkastningen på Finansavisens Innsideportefølje (en smal portefølje hvor avisen plukker aksjer basert på siste ukes registrerte innsidehandel). De empiriske suksessmålene inkluderer Sharpe-raten, informasjons-raten, regresjons-alfa etter justering for eksponering (beta) mot risikofaktorer, tidsvarierende risiko eksponering, og bruk av porteføljevekter. Sistnevnte viser mer direkte enn regresjonsanalyser hvorvidt forvalteren «kjøper lavt og selger høyt». Vi diskuterer også hvorfor markedseffisiens og handlekostnader gjør det svært vanskelig for nesten enhver aktiv fondsforvalter å realisere positiv risikojustert meravkastning («slå markedet»). Disse vanskelighetene forsterkes for store fond med delvis predikerbare porteføljevekt-endringer - som f.eks. det norske Oljefondet.