Statlig eierskap på Oslo Børs

Statlig eierskap på Oslo Børs

Bernt Arne Ødegaard Universitetet i Stavanger

Vi analyserer hvordan selskaper på Oslo Børs påvirkes av det direkte statlige eierskapet på børsen. Vi har først sett om det er en "statsrabatt" på Oslo Børs. Ved å se på data fra 1989 til 2007 har vi funnet noen indikasjoner på en slik rabatt, en negativ sammenheng mellom selskapsverdi, målt ved Q, og direkte statlig eierandel, men denne sammenhengen var kun signifikant i første del av perioden, 1989-1997. Vi har også sett på den risikojusterte aksjeavkastningen for statens portefølje. Porteføljens alfa (risikojustert meravkastning) var ikke signifikant forskjellig fra null.

Artikkelen er publisert i Praktisk Økonomi og Finans 4/2009

En preprint versjon er tilgjengelig som et